współpraca z kołami łowieckimi

Warunki współpracy dla kół łowieckich

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki współpracy dla kół łowieckich.

1. Terminy kontraktacji polowań

Kontraktacja polowań na rogacze trwa do początku marca, polowań na jelenie byki do końca czerwca, a polowań zbiorowych do końca sierpnia każdego roku Z tego powodu oferty, zwłaszcza na polowanie indywidualne powinny wpływać jak najszybciej!! Powstaje w ten sposób możliwość negocjacji stawek i doboru odpowiednich myśliwych dla koła. Przyjęliśmy zasadę, że składane oferty mają 100 % pokrycie.

Dokonujemy ostatecznej rezerwacji polowania na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Anulacja polowania po tym terminie skutkować będzie zapłatą kary umownej w wysokości 50% kosztów pobytu i organizacji polowania indywidualnego w przeliczeniu na każdego myśliwego. Opłata za anulację polowania pędzonego w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje zapłatą 30% stawki za jego organizację w przeliczeniu na każdego myśliwego.

Biuro zastrzega sobie prawo do bez kosztowej zmiany ilości uczestników polowania w terminie 30 dni od daty jego rozpoczęcia. Każda zmiana liczebnościowa grupy na 14 dni przed terminem rozpoczęcia polowania skutkuje karą umową za anulację imprezy.

Wszelkie dodatkowe ustalenia przed każdą imprezą myśliwską sporządzane są oddzielną umową, a jej warunki wprowadzane są do dokumentów przyjazdowych przesyłanych do koła drogą elektroniczną tzn. w tzw. woucherze i w zamówieniu polowania.       

2. Warunki finansowe i rozliczenia

Na życzenie koła stosujemy przedpłaty na polowanie, zazwyczaj około 30% przewidywanych wpływów z polowania. Istnieje możliwość wyższej przedpłaty lub wcześniejszego terminu jej przekazania jeżeli Koło ma taką potrzebę. Na tę okoliczność sporządzana jest umowa zawierana pomiędzy biurem a kołem łowieckim.

Jeżeli myśliwy zagraniczny skraca pobyt bez podania ważnych przyczyn losowych, Firma „ARTEMIS” wypłaci Kołu Łowieckiemu rekompensatę w związku ze skróceniem pobytu w wysokości przyjętej stawki za zarezerwowane wyjścia i dni polowania. Jeżeli myśliwy skracapobyt, gdyż dokonał zamówionego odstrzału, a nie przedstawiono mu dodatkowej oferty zwierzyny do pozyskania, zapłata obejmie tylko rzeczywisty czas jego pobytu i polowania.

Podstawą rozliczeń jest właściwe wypełniony „Protokół z Polowania”. Ewentualne reklamacje rozpatrzone zostaną na miejscu, przed wyjazdem myśliwych w obecności przedstawicieli koła a z ramienia biura- pilota-tłumacza.

Dla każdego z kół pracownicy Artemis Sp. z o.o. przygotowują specyfikację do polowania, a jego rozliczenie ma miejsce w przeciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez biuro.

Istnieje możliwość rozliczenia polowania w EURO i przygotowania na życzenie koła specyfikacji wraz z fakturą w w/w walucie.

3. Inne

Do obsługi myśliwych delegujemy własnego pilota- tłumacza, którego wynagrodzenie pokrywa biuro.

Istnieje możliwość zakwaterowania myśliwych na kwaterze koła łowieckiego. Jeśli koło nie posiada takiej kwatery lub jej standardy odbiegają znacząco od obowiązujących, grupy myśliwskie kwaterowane są w centrum łowiska, co znacznie upraszcza logistykę i dojazd podprowadzających.

Jeżeli myśliwy zabiera trofeum w stanie niespreparowanym, jego wielkość, rodzaj i wagę należy ująć szacunkowo z naniesieniem tej informacji w „Protokole z polowania”. Dane trofeum zostanie rozliczone na podstawie wagi umieszczonej w protokole.

Biuro polowań dokonuje zgłoszenia każdego z polowań do właściwych Wydziałów Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji. Potwierdzenie zgłoszenia przesyłane jest na życzenie koła drogą elektroniczną.

Zapraszamy serdecznie!

zobacz nas

Zdjęcia z polowań