Warunki współpracy

„Firma” Artemis sp. z o.o. gwarantuje pełne wykonanie złożonej przez Koła Łowieckie oferty na polowania. Oferty na rogacze winny wpływać jak najszybciej!!! Powstaje w ten sposób możliwość negocjacji wyższych cen dla Koła, doboru odpowiednich myśliwych, co zwiększa wpływy koła za organizację, zakwaterowanie, transport. Do obsługi myśliwych delegujemy własnego pilota- tłumacza. Koszt jego zatrudnienia ponosi Biuro Polowań, jego zakwaterowanie i wyżywienie należy do Koła.

Przed polowaniem niezbędne jest zachowanie co najmniej przez 10 dni ciszy w łowisku. Ponadto przy polowaniach zbiorowych w szczególności należy:

 • szczegółowo zaplanować niezbędną ilość miotów dla ustalonej liczby myśliwych,
 • ustalić sygnały rozpoczęcia i zakończenia polowania,
 • przygotować miejsca na gorący posiłek w czasie polowania tak by myśliwi nie musieli jeść na maskach samochodów ciągników,
 • natychmiast reagować na niezachowanie przez myśliwego zasad bezpieczeństwa, łącznie z wykluczeniem go z polowania,
 • zapewnić psa pracującego na farbie w przypadku postrzelenia zwierzyny. Niedopuszczalnym jest oczekiwanie myśliwych na powrót naganki szukającej ostrzałka,
 • unikać dalekich przejazdów miedzy pędzeniami.

Rozliczanie polowań

Na życzenie Koła Biuro „ARTEMIS” stosuje przedpłaty na polowanie, zazwyczaj około 30% przewidywanych wpływów z polowania. Istnieje możliwość wyższej przedpłaty lub wcześniejszego terminu jej przekazania jeżeli Koło ma taką potrzebę.

Pełne rozliczenie następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

Podstawą rozliczeń jest właściwe wypełniony „Protokół z Polowania”. Ewentualne reklamacje rozpatrzone zostaną na miejscu, przed wyjazdem myśliwych oraz pilota-tłumacza.

Dodatkowe premie

W przypadku polowań zbiorowych Koło Łowieckie ma możliwość otrzymania 5% premii do stawek za odstrzał zwierzyny, jeżeli jego organizacja jest właściwa, a pokot nie mniejszy niż 1,5 sztuki zwierzyny grubej (dziki, jelenie) na 1 myśliwego w ciągu jednego dnia polowania. Powyższa premia przysługuje również w sytuacji, gdy myśliwi źle strzelają, ale w przynajmniej 3/4 miotów występowała zwierzyna gruba. Taką uwagę należy nanieść do „Protokołu z Polowania” .

Koło łowieckie ma możliwość otrzymania dodatkowej 5% premii za odstrzał zwierzyny na polowaniu indywidualnym, w przypadku wywiązania się podprowadzającego ze złożonego przez biuro zapotrzebowania. Przed rozpoczęciem polowania Biuro będzie każdorazowo informować o oczekiwaniach klienta.

Kołom Łowieckim oferującym sprzedaż całej oferty polowań wyłącznie za pośrednictwem naszego biura zapewniamy atrakcyjne, ustalane indywidualnie ceny.

Kwatery

Kwatery dla myśliwych winny być w miarę możliwości usytuowane w łowisku lub jego pobliżu. Kwalifikacji standardu kwater dokonuje Koło Łowieckie w oparciu o znowelizowane przepisy „Ustawy o turystyce” a weryfikuje Zarząd Wojewódzki PZŁ, przy współudziale Biura Polowań „ARTEMIS”.

Cechą wspólną dla wszystkich kategorii kwater jest:

 • wydzielone pomieszczenie na posiłki
 • przygotowanie pomieszczenia na suszarnię odzieży i butów
 • sprawność urządzeń sanitarnych

Należy unikać zakwaterowania myśliwych w:

 • blokach mieszkalnych
 • budynkach położonych przy ruchliwych trasach
 • z krępującym sąsiedztwem, w pobliżu zakładów przemysłowych, wysypisk śmieci, itd.

Kwalifikacja kwater:

 • Kwatera kategorii „S” – pokoje z własnymi węzłami sanitarnymi, nie mogą być one przechodnie, muszą posiadać niekrępujące wejście dla myśliwych, umeblowane wg standardów hotelowych, wyłącznie 1-, lub 2- łóżkowe.
 • Kwatera kategorii „I” – min. 1 toaleta i łazienka na 2-3 myśliwych, pokoje nie mogą być przechodnie wyposażenie pokoi wg standardów hotelowych, pokoje 1-, lub 2- łóżkowe.
 • Kwatera standardowa – min. 1 toaleta i łazienka na 4 myśliwych pokoje 1-, 2- i 3- łóżkowe.

Posiłki:

 • Jednolita i czysta zastawa stołowa
 • Czystość obrusów, serwet, narzut
 • życzliwość i uprzejmość personelu
 • w miarę możliwości uwzględnianie kulinarnych gustów myśliwych

Uwagi dodatkowe

Jeżeli myśliwy zagraniczny skraca pobyt bez ważnych przyczyn losowych, Biuro Polowań „ARTEMIS” wypłaci Kołu Łowieckiemu kwotę za zamówiony czas i organizację polowania. Jeżeli myśliwy skraca pobyt, gdyż dokonał zamówionego odstrzału, a nie przedstawiono mu dodatkowej oferty zapłata obejmie tylko rzeczywisty czas jego pobytu.

Opłata za postrzelenie zwierzyny będzie naliczana tylko w przypadku przedstawienia myśliwemu dowodów w postaci farby, ścinki lub kości. Fakt postrzelenia zwierzyny należy nanieść do „Protokołu z Polowania”.

Jeżeli myśliwy zabiera trofeum w stanie niespreparowanym, jego wielkość, rodzaj i wagę należy ująć szacunkowo z naniesieniem tej informacji w „Protokole z polowania”.

Wskazane jest aby na każdym polowaniu dbano o tradycje łowieckie , tzn. wręczenie złomu, stosowanie „ostatniego kęsa”, „chrzest myśliwski” dla myśliwych, którzy zdobyli po raz pierwszy dany gatunek zwierzyny, sygnały łowieckie, ewentualnie drobne upominki jak np. medal króla polowania.

Niedopuszczalna jest zamiana kwater w ostatniej chwili, zwłaszcza w przypadku gdy następuje pogorszenia jej standardu.

Biuro dokonuje ostatecznej rezerwacji polowania na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Anulacja polowania po tym terminie skutkować będzie zapłatą kary umownej w wysokości 50% kosztów pobytu i organizacji polowania indywidualnego w przeliczeniu na każdego myśliwego. Opłata za anulację polowania pędzonego w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje zapłatą 30% stawki za jego organizację.

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników polowania w terminie 14 dni od daty jego rozpoczęcia.