Ogólne warunki współpracy

Szanowni Państwo

Niniejszym przedstawiamy ogólne warunki współpracy dla kół łowieckich

Chcielibyśmy zaznaczyć, że firma Artemis sp. z o.o. gwarantuje pełne wykonanie złożonej przez Koła Łowieckie oferty na polowania gwarantując dobór odpowiedniej liczby myśliwych i zapewniając możliwość negocjacji cen w przypadku wypełnienia wszystkich warunków omówionych w ogólnych zasadach współpracy. Firma współpracuje z szerokim gronem pilotów-tłumaczy, z których większość jest myśliwymi posiadającymi dodatkowo pełną wiedzę, doświadczenie i znajomość języka, które pozwalają na profesjonalne przeprowadzenie imprez myśliwskich.

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki współpracy dotyczące organizacji polowań zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Chcemy przekonać Państwa, że rzetelność w przygotowaniu polowania niesie tylko same dobre skutki. Mają one bowiem odniesienie w podwyższeniu stawek za organizację i dokonane odstrzały.

Przy polowaniach indywidualnych niezbędne jest:

 • Odpowiednie przygotowanie łowiska, rozpoznanie terenu, miejsc bytowania zwierzyny
 • Zapewnienie doświadczonych podprowadzających posiadających odpowiednie środki transportu
 • Przekazanie podprowadzającym mini słowniczka łowieckiego celem ułatwienia komunikacji. Słowniczek dostępny jest na życzenie w siedzibie firmy i może zostać przesłany drogą pocztową lub mailową.
 • Ustalenie stawek za transport z myśliwymi dewizowymi celem uniknięcia nieporozumień
 • Ustalenie z myśliwymi gatunków zwierzyny, którą chcą pozyskać oraz wielkość trofeów.
 • Zapewnienie jednego miejsca (zwłaszcza na polowaniach na rogacze) celem ułożenia pokotu.
 • Zachowanie tradycji łowieckich oraz symboli podczas układania pokotu

Przy polowaniach pędzonych niezbędne jest:

 • szczegółowe zaplanowanie niezbędnej ilości miotów dla ustalonej liczby myśliwych;
 • współpraca prowadzącego polowanie z kierownikiem naganki oraz kierowcami pojazdów transportowych;
 • unikanie wszelkich dyskusji przy myśliwych, gdy pędzenie zostało źle przeprowadzone;
 • ustalenie i stosowanie sygnałów rozpoczęcia i zakończenia pędzenia;
 • wyznaczanie stanowisk strzeleckich nie zagrażających uczestnikom polowania;
 • przygotowanie miejsca na gorący posiłek w czasie polowania, np. stołów, tak aby myśliwi nie musieli jeść na maskach samochodów, ciągników lub też stojąc;
 • natychmiastowa reakcja w przypadku nie zachowania przez myśliwego warunków bezpieczeństwa, włącznie z jego wykluczeniem z polowania;
 • zapewnienie odpowiedniej ilości psów oraz naganiaczy
 • zagwarantowanie osoby do poszukiwania postrzałków oraz psa pracującego na farbie w przypadku postrzelenia zwierzyny. Niedopuszczalnym jest oczekiwanie myśliwych na powrót naganki szukającej w tym czasie postrzałka;
 • unikanie dalekich przejazdów między pędzeniami.

Świadczenia pobytowe

Kwatery dla myśliwych winny być w miarę możliwości usytuowane w łowisku lub w jego pobliżu. Kwalifikacji standardu kwater dokonuje Biuro Polowań w oparciu o znowelizowane przepisy „Ustawy o turystyce”

Ponadto unikać należy zakwaterowania myśliwych w :

 • blokach mieszkalnych;
 • w budynkach położonych przy ruchliwych trasach;
 • z krępującym sąsiedztwem, w pobliżu zakładów przemysłowych, wysypisk śmieci, dyskotek oraz centrów rozrywki itp.

Przy kwalifikacji kwater należy przyjąć, że:

 • kwatera kategorii „S” winna mieć pokoje z własnymi węzłami sanitarnymi, nie mogą one być przechodnie, muszą posiadać niekrępujące wejście dla myśliwych, umeblowane wg standardów hotelowych, wyłącznie jedno lub dwu łóżkowe (łóżka o standardzie hotelowym, nie zaś kanapy lub rozkładane fotele do spania). Dodatkowo taka kwatera powinna posiadać oddzielne pomieszczenie do dziennego przebywania myśliwych oraz jadalnię. Codzienne sprzątanie.
 • kwatera kategorii „I” – winna posiadać toaletę i łazienkę (kabina natryskowa) wyłącznie do użytkowania przez 2-3 myśliwych, pokoje nie mogą być przechodnie, wyposażenie pokoi według standardów hotelowych, pokoje wyłącznie jedno i dwu łóżkowe (łóżka o standardzie hotelowym, nie zaś kanapy lub rozkładane fotele do spania);

W przygotowaniu i serwowaniu posiłków należy zwrócić uwagę na:

 • zapewnienie jednolitej i estetycznej zastawy stołowej;
 • czystość obrusów, serwet, narzut;
 • życzliwość i uprzejmość personelu, obfitość posiłków,
 • w miarę możliwości uwzględnianie kulinarnych gustów myśliwych.
 • Zapewnienie posiłków o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości.
 • Posiłki powinny być podawane w miejscu zamieszkania myśliwych w oddzielnym i specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu.

Uwagi dodatkowe

 1. Jeżeli myśliwy zagraniczny skraca pobyt bez ważnych przyczyn losowych, Biuro Polowań „ARTEMIS” wypłaci Kołu Łowieckiemu pełną kwotę za określoną w zamówieniu ilość dni organizacji polowania.
 2. Jeżeli myśliwy skraca pobyt, gdyż wykonał całość zamówienia (ilość sztuk w woucherze) lub gdy oferta koła nie obejmuje zwiększenia ilościowego w planie odstrzału, firma Artemis Sp. Z o.o. reguluje należność tylko za rzeczywisty czas organizacji polowania oraz pobytu myśliwego (dotyczy przypadku, gdy koło przejmuje na siebie kwestię organizacji i rozliczenia kosztów pobytowych w kwaterze).
 3. Biuro Polowań „ARTEMIS” dokonuje ostatecznej rezerwacji łowiska na 14 dni przed rozpoczęciem polowania.
 4. Odwołanie polowania zbiorowego lub indywidualnego w terminie krótszym niż 14 dni skutkuje zapłatą połowy kosztów organizacji polowania i zakwaterowania myśliwych (dotyczy przypadku, gdy koło przejmuje na siebie kwestię organizacji i rozliczenia kosztów pobytowych myśliwego).
 5. Opłata za postrzelenie zwierzyny będzie naliczana tylko w przypadku przedstawienia myśliwemu dowodów w postaci farby, ścinki lub kości. Fakt postrzelenia zwierzyny należy nanieść w czytelny sposób do „Protokołu z Polowania”.
 6. Jeżeli myśliwy zabiera trofeum w stanie niespreparowanym, jego wielkość, rodzaj i wagę należy ująć szacunkowo z naniesieniem tej informacji w „Protokole z Polowania” oraz po ustaleniu kryterium wagowego w porozumieniu z myśliwym dewizowym.
 7. Wskazane jest aby na każdym polowaniu dbano o tradycje łowieckie, tzn. wręczenie złomu, stosowanie „ostatniego kęsa”, „chrzest myśliwski” dla myśliwych, którzy zdobyli po raz pierwszy dany gatunek zwierzyny, sygnały łowieckie, ewentualnie drobne upominki jak np. medal króla polowania, pamiątkowe znaczki itp.
 8. Niedopuszczalna jest zmiana kwater w ostatniej chwili, zwłaszcza w przypadku gdy następuje pogorszenie jej standardu.
 9. Nakazane jest zachowanie odpowiedniej „ciszy” w łowisku, zwłaszcza w przypadku polowań zbiorowych.
 10. Niedopuszczalne jest równoległa organizacja polowania dla myśliwych dewizowych pochodzących z różnych biur, tak samo jak ich kwaterowanie na tej samej kwaterze.
 11. Koło zobowiązuje się na wyraźne życzenie myśliwego do preparacji trofeów myśliwych tj. oręża z wycinków lub loch bez dodatkowej opłaty. Koszty preparacji wliczone są w stawkę organizacyjną (zapis dotyczy zarówno polowań indywidualnych jak i zbiorowych).
 12. Koło łowieckie ponosi wszelkie konsekwencje finansowe za roszczenia ze strony myśliwych lub biura powstałych na skutek zaniedbań przy prawidłowej organizacji, polowania, preparacji trofeów (pomniejszenie wagi), jakości usług i świadczeń pobytowych (dotyczy przypadku, gdy koło przejmuje odpowiedzialność finansową za rozliczenia kosztów pobytowych myśliwych).

Rozliczanie finansowe polowania

 1. Na życzenie Koła, Biuro „ARTEMIS” stosuje przedpłaty na polowanie, zazwyczaj około 30% przewidywanych wpływów z polowania. Przedpłatę dokonujemy na 14 dni przed rozpoczęciem polowania. Istnieje możliwość wyższej przedpłaty lub też wcześniejszego terminu jej przekazania, jeżeli Koło wyrazi taką wolę. Pełne rozliczenie polowania następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
 2. Ponieważ Koła Łowieckie nie posiadają kont dewizowych, należy przyjąć w rozliczeniu kurs EURO w dniu zakończenia polowania, wg tabel PEKAO SA – kupno pieniądza, tzn. taki przelicznik, gdyby Koło sprzedawało walutę w banku.
 3. Podstawą rozliczeń jest właściwie i czytelnie wypełniony „Protokół z Polowania”. Ewentualne reklamacje polowania i świadczeń gwarantowanych przez koło rozpatrzone zostaną na miejscu, przed wyjazdem myśliwych przez pilota tłumacza lub przedstawiciela firmy Artemis Sp. z o.o.

Dodatkowe premie

 1. W przypadku polowań zbiorowych Koło Łowieckie ma możliwość otrzymania do 5 % premii do stawek za trofea zwierzyny, jeżeli organizacja polowania zbiorowego była prawidłowa i spełniała założenia określone w podstawowych warunkach współpracy, zaś średni pokot za każdy dzień polowania wynosi 1,4 sztuki zwierzyny grubej na myśliwego (dziki, jelenie, daniele, sarny).

Zapraszamy wszystkie koła łowieckie do współpracy